تبلیغات
        گروه قم تک _ آسیاتک قم 37840100 | هدیه ویژه رمضان    

         
     
   
 
 
         
       
   
 
 
                 

  • راه های ارتباطی با دفتر آسیاتک قم
بسته های یک ماهه
 مدت قرارداد
 حجم دوره
128
Kbps
 256
Kbps
 512
Kbps
 1024
Kbps
 2048
Kbps
 4096
Kbps
 10240
Kbps
  یک ماهه
2 گیگ 1 ماه
98100
106820
123170152600
195110
216910
238710
 یک ماهه4 گیگ 1 ماه 150420
168950
184210218000
260510
271410
304110
 یک ماهه6 گیگ 1 ماه 214730
249610
260510271410
315010
347710
-
  یک ماهه10گیگ 1 ماه -
369510
392400
413110
445810
434910
478510
  یک ماهه20گیگ 1 ماه  - -598410
631110
696510
 -729210
  یک ماهه30گیگ 1 ماه  - --
 -903610
925410
 -
  یک ماهه40گیگ 1 ماه  --
 -1067110
 - -1088910


سته های سه ماهه
 مدت قرارداد
 حجم دوره
128
Kbps
 256
Kbps
 512
Kbps
 1024
Kbps
 2048
Kbps
 4096
Kbps
 10240
Kbps
سه ماهه
6 گیگ 3 ماه
98100
106820
123170152600
195110
216910
238710
سه ماهه12گیگ 3 ماه 150420
168950
184210218000
260510
271410
304110
سه ماهه18 گیگ 3 ماه 214730
249610
260510271410
315010
347710
-
سه ماهه30 گیگ 3 ماه -
369510
392400
413110
445810
434910
478510
سه ماهه60 گیگ 3 ماه  - -598410
631110
696510
 -729210
سه ماهه90 گیگ 3 ماه  - --
 -903610
925410
 -
سه ماهه120 گیگ 3 ماه  --
 -1067110
 - -1088910
 

 


 
 
گروه قم تک