کم مصرف خانگی
ریال650000
12 ماهه
  • سرعت: 128kbps
    ترافیک: 10GB
    ضریب دسترسی: 99.5%
    تخفیف: 0%

سرویس های عمومی

سرویس های فهرست شده را می توانید با کلیک بر روی هر یک از ستون ها، بر اساس آن ستون مرتب کنید. پس از انتخاب سرویس مورد نظر خود روی فرم سفارش کلیک نمایید تا به مرحله بعدی سفارش سرویستان راهنمایی شوید.

    

سرعت مدت ترافیک ضریب دسترسی تخفیف تعرفه سفارش
2048kbps 3 ماهه 60GB 99.9% 4% 2,755,000 فرم سفارش
2048kbps 3 ماهه 30GB 99.9% 4% 1,600,000 فرم سفارش
2048kbps 3 ماهه 15GB 99.9% 4% 1,020,000 فرم سفارش
2048kbps 3 ماهه 9GB 99.9% 4% 720,000 فرم سفارش
2048kbps 1 ماهه 100GB 99% -2,845,000 فرم سفارش
2048kbps 1 ماهه 50GB 99.5% -1,760,000 فرم سفارش
2048kbps 1 ماهه 20GB 99.9% -955,000 فرم سفارش
2048kbps 1 ماهه 10GB 99.9% -555,000 فرم سفارش
2048kbps 1 ماهه 5GB 99.9% -355,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 1200GB 99% 9% 27,210,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 600GB 99% 9% 15,540,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 240GB 99.5% 9% 8,540,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 120GB 99.5% 9% 5,035,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 60GB 99.9% 9% 3,285,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 36GB 99.9% 9% 2,200,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 600GB 99% 6% 14,055,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 300GB 99% 6% 8,022,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 120GB 99.5% 6% 4,404,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 60GB 99.5% 6% 2,595,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 30GB 99.9% 6% 1,695,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 18GB 99.9% 6% 1,200,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 300GB 99% 4% 7,175,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 150GB 99% 4% 4,095,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 60GB 99.5% 4% 2,250,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 30GB 99.5% 4% 1,325,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 15GB 99.9% 4% 865,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 9GB 99.9% 4% 635,000 فرم سفارش
1024kbps 1 ماهه 100GB 99% -2,520,000 فرم سفارش
1024kbps 1 ماهه 50GB 99% -1,435,000 فرم سفارش
1024kbps 1 ماهه 20GB 99.5% -790,000 فرم سفارش
1024kbps 1 ماهه 10GB 99.9% -465,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 1200GB 99% 9% 19,040,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 600GB 99% 9% 14,630,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 240GB 99% 9% 6,205,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 120GB 99.5% 9% 3,870,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 60GB 99.5% 9% 2,705,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 36GB 99.9% 9% 1,890,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 600GB 99% 6% 9,835,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 300GB 99% 6% 7,470,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 120GB 99% 6% 3,200,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 60GB 99.5% 6% 1,995,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 30GB 99.5% 6% 1,390,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 18GB 99.9% 6% 990,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 300GB 99% 4% 5,020,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 150GB 99% 4% 3,805,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 60GB 99% 4% 1,635,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 30GB 99.5% 4% 1,015,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 15GB 99.5% 4% 710,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 9GB 99.9% 4% 535,000 فرم سفارش
512kbps 1 ماهه 100GB 99% -1,760,000 فرم سفارش
512kbps 1 ماهه 50GB 99% -1,325,000 فرم سفارش
512kbps 1 ماهه 20GB 99% -575,000 فرم سفارش
512kbps 1 ماهه 10GB 99.5% -355,000 فرم سفارش
512kbps 1 ماهه 5GB 99.5% -250,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 420GB 98% 9% 8,540,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 360GB 98% 9% 7,370,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 240GB 98% 9% 5,035,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 120GB 99% 9% 3,285,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 60GB 99% 9% 2,120,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 36GB 99% 9% 1,535,000 فرم سفارش
128kbps 6 ماهه 210GB 98% 6% 4,405,000 فرم سفارش
128kbps 6 ماهه 180GB 98% 6% 3,805,000 فرم سفارش
128kbps 6 ماهه 120GB 98% 6% 2,595,000 فرم سفارش
128kbps 6 ماهه 30GB 99% 6% 1,090,000 فرم سفارش
128kbps 6 ماهه 18GB 99% 6% 790,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 105GB 98% 4% 2,250,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 90GB 98% 4% 1,940,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 60GB 98% 4% 1,325,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 30GB 99% 4% 865,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 15GB 99% 4% 555,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 9GB 99% 4% 400,000 فرم سفارش
128kbps 1 ماهه 35GB 98% -790,000 فرم سفارش
128kbps 1 ماهه 20GB 98% -465,000 فرم سفارش
128kbps 1 ماهه 10GB 99% -305,000 فرم سفارش
128kbps 1 ماهه 5GB 99% -195,000 فرم سفارش
128kbps 1 ماهه 30GB 98% -680,000 فرم سفارش
1024kbps 1 ماهه 5GB 99.9% -305,000 فرم سفارش
2048kbps 3 ماهه 150GB 99.5% 4% 5,070,000 فرم سفارش
2048kbps 3 ماهه 300GB 99% 4% 8,205,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 18GB 99.9% 6% 1,415,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 30GB 99.9% 6% 1,995,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 60GB 99.9% 6% 3,140,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 120GB 99.9% 6% 5,405,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 300GB 99.5% 6% 9,960,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 600GB 99% 6% 16,100,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 36GB 99.9% 9% 2,750,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 60GB 99.9% 9% 3,900,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 120GB 99.9% 9% 6,110,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 240GB 99.5% 9% 10,510,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 600GB 99.5% 9% 19,375,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 1200GB 99% 9% 31,320,000 فرم سفارش
128kbps 3 ماهه 5GB 99% 4% 285,000 فرم سفارش
128kbps 6 ماهه 10GB 99% 6% 515,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 15GB 99% 9% 860,000 فرم سفارش
256kbps 3 ماهه 5GB 99.5% 4% 340,000 فرم سفارش
256kbps 6 ماهه 10GB 99.5% 6% 610,000 فرم سفارش
256kbps 12 ماهه 15GB 99.5% 9% 1,010,000 فرم سفارش
512kbps 3 ماهه 5GB 99.9% 4% 410,000 فرم سفارش
512kbps 6 ماهه 10GB 99.9% 6% 700,000 فرم سفارش
512kbps 12 ماهه 15GB 99.9% 9% 1,145,000 فرم سفارش
1024kbps 3 ماهه 5GB 99.9% 4% 510,000 فرم سفارش
1024kbps 6 ماهه 10GB 99.9% 6% 900,000 فرم سفارش
1024kbps 12 ماهه 15GB 99.9% 9% 1,365,000 فرم سفارش
2048kbps 3 ماهه 5GB 99.9% 4% 620,000 فرم سفارش
2048kbps 6 ماهه 10GB 99.9% 6% 1,010,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 15GB 99.9% 9% 1,565,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 10GB 99.5% -650,000 فرم سفارش
128kbps 12 ماهه 50GB 99.5% -1,395,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 20GB 99.5% -1,500,000 فرم سفارش
2048kbps 12 ماهه 50GB 99.5% -2,560,000 فرم سفارش

ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده ها

 

پنج در صد مالیات مستقیم و عوارض در قیمت فوق لحاظ شده است.
مبلغ 10000 ریال آبونمان ماهیانه شرکت مخابرات ایران لحاظ شده است.

تخفیفات شامل :

الف) خرید سه ماه 4 درصد
ب) شش ماهه 6 درصد
ج ) یکساله 9 درصد
که درصد های ذکر شده در قیمت فوق لحاظ شده است.

هزینه گیگ مصرفی شما به شرح ذیل میباشد :

1. حجم اضافه نیم گیگ=22000ریال

2.حجم اضافه 1گیگ=45000ریال

3.حجم اضافه 10گیگ=400000ریال

4.حجم اضافه 20گیگ=700000ریال

5.حجم اضافه 50گیگ=1550000ریال

سرویسهای 512Kb و 1MB فقط برای کاربران اداری می باشد .

د)قیمت IPSTATIC به صورت سه ماهه 450000 ریال ، شش ماهه 750000 ریال و یکساله 1150000 ریال میباشد .

لازم به ذکر است مبلغ 150،000 ریال هزینه نصب و راه اندازی دریافت میگردد.

راه‎های ارتباط

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان مطهری، خیابان ناهید، شماره 74
تلفن : 83852 021
نمایش بر روی نقشه

خبرهای داغ

ارائه سرویس ADSL در استان گلستان

شرکت صبانت در استان گلستان شهرهای گرگان و گنبد آماده ارائه خدمات به شهروندان گرامی می باشد.

بازگشت به بالا
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات