>                          
سری سرویس های حامی ( سرویس های ویژه اقتصادی با شتاب ۱۰۲۴ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۱۰۲۴ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۶،۲۰۰ تومان ۱۸،۳۰۰ تومان ۳۴،۷۰۰ تومان ۵۲،۰۰۰ تومان ۶۵،۶۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۹،۸۰۰ تومان  ۲۹،۰۰۰ تومان ۵۴،۸۰۰ تومان - ۹۷،۸۰۰ تومان
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۵،۰۰۰ تومان ۴۴،۲۰۰ تومان  ۸۴،۰۰۰ تومان - ۱۴۷،۳۰۰ تومان
۶گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۵ صبح به صورت نیم بها و تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۲۱،۵۰۰ تومان ۶۳،۱۰۰ تومان ۱۰۹،۵۰۰ تومان - -
                
       
سری سرویس های چالاک ( سرویس های ویژه خانگی نیمه حرفه ای با شتاب ۱۵۳۶ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۲۵۶ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۱۵۳۶ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۷،۱۰۰ تومان ۲۱،۰۰۰ تومان ۳۹،۵۰۰ تومان ۵۹،۳۰۰ تومان ۷۴،۸۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۰،۷۰۰ تومان  ۳۱،۴۰۰ تومان ۵۹،۶۰۰ تومان - -
۳گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود - -  - - ۱۳۲،۴۰۰ تومان
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۷،۰۰۰ تومان ۴۹،۷۰۰ تومان ۸۸،۲۰۰ تومان - -
۶گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۵ صبح به صورت نیم بها و تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۲۵،۰۰۰ تومان ۶۵،۴۰۰ تومان - - -
۱۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۳۷،۰۰۰ تومان - - - -
                
       
سری سرویس های چلچله ( سرویس های ویژه خانگی حرفه ای با شتاب ۲۰۴۸ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۵۱۲ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۲۰۴۸ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۸،۶۰۰ تومان ۲۵،۳۰۰ تومان ۴۸،۰۰۰ تومان ۷۲،۰۰۰ تومان ۹۱،۰۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۲،۳۰۰ تومان  ۳۶،۲۰۰ تومان ۶۸،۷۰۰ تومان - -
۳گیگابایت محاسبه ترافیک از ۸ تا ۱۰ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۱۵،۲۰۰ تومان ۴۴،۵۰۰ تومان  ۸۴،۵۰۰ تومان - -
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۸،۴۰۰ تومان ۵۴،۲۰۰ تومان - - ۱۷۵،۰۰۰ تومان
۶گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۵ صبح به صورت نیم بها و تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۲۶،۰۰۰ تومان ۷۰،۲۰۰ تومان - - -
۱۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۳۹،۲۰۰ تومان - ۱۶۴،۲۰۰ تومان - ۳۰۱،۶۰۰ تومان
۲۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۵۹،۹۰۰ تومان  - - - -
                
       
سری سرویس های چابک ( سرویس های ویژه خانگی فوق حرفه ای با شتاب ۳۰۷۲ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۱۰۲۴ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۳۰۷۲ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۲،۰۰۰ تومان ۳۵،۰۰۰ تومان ۶۶،۳۰۰ تومان ۹۹،۴۰۰ تومان ۱۲۵،۵۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۵،۳۰۰ تومان  ۴۴،۹۰۰ تومان ۸۵،۲۰۰ تومان ۱۲۷،۷۰۰ تومان ۱۶۱،۲۰۰ تومان
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۲۱،۸۰۰ تومان ۶۴،۰۰۰ تومان  - - ۲۱۴،۰۰۰ تومان
۶گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۵ صبح به صورت نیم بها و تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۲۷،۱۰۰ تومان ۷۹،۸۰۰ تومان - - -
۱۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۴۱،۳۰۰ تومان - - - ۳۴۰،۷۰۰ تومان
۲۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۶۳،۱۰۰ تومان - ۲۹۱،۳۰۰ تومان - -
۴۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۱۰۶،۷۰۰ تومان  - - - -
                
       
سری سرویس های کیمیا ( سرویس های ویژه اداری نیمه حرفه ای با شتاب ۴۰۹۶ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۲۰۴۸ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۴۰۹۶ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۶،۲۰۰ تومان ۴۷،۷۰۰ تومان ۹۰،۶۰۰ تومان ۱۳۶،۰۰۰ تومان ۱۷۱،۵۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۹،۵۰۰ تومان  ۵۷،۴۰۰ تومان ۱۰۸،۹۰۰ تومان ۱۶۳،۳۰۰ تومان ۲۰۶،۰۰۰ تومان
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۲۶،۰۰۰ تومان ۷۶،۶۰۰ تومان ۱۴۵،۴۰۰ تومان ۲۱۸،۰۰۰ تومان ۲۷۵،۰۰۰ تومان
۶گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۵ صبح به صورت نیم بها و تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۳۱،۵۰۰ تومان ۹۲،۶۰۰ تومان - - -
۱۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۴۴،۶۰۰ تومان - - - -
۲۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۶۹،۷۰۰ تومان ۱۷۷،۹۰۰ تومان - - -
۳۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۹۰،۴۰۰ تومان - ۴۲۵،۸۰۰ تومان - -
۶۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۱۴۲،۷۰۰ تومان  - - - -
                
       
سری سرویس های کولاک ( سرویس های ویژه اداری حرفه ای با شتاب ۶۱۴۴ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۴۰۹۶ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۶۱۴۴ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۱۸،۴۰۰ تومان ۵۴،۲۰۰ تومان ۱۰۲،۸۰۰ تومان ۱۵۴،۲۰۰ تومان ۱۹۴،۵۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۲۱،۷۰۰ تومان  ۶۳،۸۰۰ تومان ۱۲۱،۰۰۰ تومان ۱۸۱،۵۰۰ تومان ۲۲۹،۰۰۰ تومان
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۲۷،۲۰۰ تومان ۷۹،۸۰۰ تومان ۱۵۱،۵۰۰ تومان ۲۲۷،۲۰۰ تومان ۲۸۶،۶۰۰ تومان
۶گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۵ صبح به صورت نیم بها و تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۳۴،۸۰۰ تومان ۱۰۲،۲۰۰ تومان ۱۹۴،۰۰۰ تومان ۲۹۱،۰۰۰ تومان ۳۶۷،۲۰۰ تومان
۱۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۸ تا ۱۰ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۴۳،۵۰۰ تومان ۱۲۷،۹۰۰ تومان ۲۴۲،۷۰۰ تومان ۳۶۴،۰۰۰ تومان ۴۵۹،۳۰۰ تومان
۳۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۹۲،۵۰۰ تومان ۲۴۶،۴۰۰ تومان - - ۸۸۱،۶۰۰ تومان
۶۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۱۴۶،۰۰۰ تومان - - - -
۱۰۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۲۱۶،۸۰۰ تومان  - - - -
                
       
سری سرویس های شهاب ( سرویس های ویژه اداری فوق حرفه ای با شتاب ۱۲۲۲۸ کیلو بیت در ثانیه و سرعت اسمی و شبانه ۱۰۲۴۰ کیلو بیت در ثانیه )
       
              
                      
 ترافیک ماهیانه  شتاب  هدیه شبانه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت ۹ ماهه قیمت ۱۲ ماهه
۱گیگابایت ۱۰۲۴۰ کیلو بیت درثانیه محاسبه ترافیک از ۵ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۲۰،۷۰۰ تومان ۶۰،۹۰۰ تومان ۱۱۵،۶۰۰ تومان ۱۷۳،۳۰۰ تومان ۲۱۸،۷۰۰ تومان
۲گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۲۴،۰۰۰ تومان  ۷۰،۲۰۰ تومان ۱۳۳،۲۰۰ تومان ۱۹۹،۸۰۰ تومان ۲۵۲،۰۰۰ تومان
۴گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت نیم بها انجام می شود ۳۰،۴۰۰ تومان ۸۹،۴۰۰ تومان  ۱۶۹،۷۰۰ تومان ۲۵۴،۵۰۰ تومان ۳۲۱،۲۰۰ تومان
۱۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۴ تا ۱۰ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۴۷،۹۰۰ تومان ۱۴۰،۷۰۰ تومان ۲۶۷،۰۰۰ تومان ۴۰۰،۰۰۰ تومان ۵۰۵،۳۰۰ تومان
۲۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۷۳،۰۰۰ تومان ۲۱۴،۴۰۰ تومان ۴۰۶،۹۰۰ تومان ۶۱۰،۴۰۰ تومان ۷۷۰،۰۰۰ تومان
۴۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۱۰۸،۹۰۰ تومان ۳۲۰،۱۰۰ تومان ۶۰۷،۶۰۰ تومان ۹۱۱،۴۰۰ تومان ۱،۱۴۹،۹۰۰ تومان
۲۰۰گیگابایت محاسبه ترافیک از ۲ تا ۸ صبح به صورت رایگان انجام می شود ۳۹۵،۶۰۰ تومان  ۱،۱۶۲،۹۰۰ تومان ۲،۲۰۷،۲۰۰ تومان ۳،۳۱۰،۸۰۰ تومان ۴،۱۷۷،۱۰۰ تومان
                
       
       
              
                              
              
                                     
       

مبالغ ذکر شده در جداول فوق به جهت سهولت کاربر مبلغ قابل پرداخت با احتساب آبونمان مخابرات و مالیات می باشد که در ثبت نام اولیه کاربران مبلغ ۶،۰۰۰ تومان بابت نصب و راه اندازی اولیه مخابراتی دریافت می شود.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic