تعرفه خدمات
اینترنت پر سرعت +ADSL2

عنوان سرویس

قیمت 1 ماه

قیمت 3 ماه

قیمت 6 ماه

قیمت 12 ماه

حامی 01 گیگ در ماه (5 تا حامی نیم بها)

57,000

167,580

318,060

601,920

حامی 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

90,000

264,600

502,200

-

حامی 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

138,000

405,720

770,040

-

حامی 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

197,000

579,180

-

-

حامی 24 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

-

-

-

897,600

حامی 36 گیگ در 6 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

-

-

1,004,400

-

حامی 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)       

 1,351,680

حامی نامحدود برنزی  128 با امکان تبادل حداقل 6 گیگ درماه

144,000

423,360

803,520

1,520,640

حامی نامحدود نقره ای ( با 3 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه)

229,000

673,260

1,277,820

2,418,240

حامی نامحدود طلایی  ( با 7 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه)

309,000

908,460

1,724,220

3,263,040

 

چالاک 01 گیگ در ماه  (5 تا 8 صبح نیم بها)

65,000

191,100

362,700

686,400

چالاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

98,000

288,120

546,840

-

چالاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

155,000

455,700

-

-

چالاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

229,000

-

-

-

چالاک 18 گیگ در 3 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

-

599,760

-

-

چالاک 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

339,000

-

-

-

چالاک 24 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

-

-

809,100

-

چالاک 36 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

-

-

-

1,214,400

چالاک نامحدود برنزی  256 با امکان تبادل حداقل 10 گیگ درماه

210,000

617,400

1,171,800

2,217,600

چالاک نامحدود نقره ای ( با 4 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه)

359,000

1,055,460

2,003,220

3,791,040

چالاک نامحدود طلایی  ( با 10 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه)

499,000

1,467,060

2,784,420

5,269,440

 

چلچله 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

79,000

232,260

440,820

834,240

چلچله 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

113,000

332,220

630,540

-

چلچله 03 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت  )

139,000

408,660

775,620

-

چلچله 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

169,000

496,860

-

-

چلچله 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

239,000

-

-

-

چلچله 18 گیگ در 3ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

-

643,860

-

-

چلچله 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

360,000

-

-

-

چلچله 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

549,000

-

-

-

چلچله 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) - - -
             1,605,120

چلچله 60 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

-

1,506,600

-

چلچله 120 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)      
             2,766,720

چلچله نامحدود برنزی  512 با امکان تبادل حداقل 20 گیگ درماه

369,000

1,084,860

2,059,020

3,896,640

چلچله نامحدود نقره ای ( با 5 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه)

559,000

1,643,460

3,119,220

5,903,040

چلچله نامحدود طلایی ( با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه)

859,000

2,525,460

4,793,220

9,071,040

 

چابک 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

109,000

320,460

608,220

1,151,040

چابک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

140,000

411,600

781,200

1,478,400

چابک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

200,000

588,000

-

-

چابک 06 گیگ در ماه(2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

249,000

732,060

-

-

چابک 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

379,000

-

-

-

چابک 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

579,000

-

-

-

چابک 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

979,000

-

-

-

چابک 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

- - -

1,964,160

چابک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

-

2,672,820

-

چابک 120 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) - - -

3,125,760

چابک نامحدود برنزی  1024 با امکان تبادل حداقل 40 گیگ درماه

629,000

1,849,260

3,509,820

6,642,240

چابک نامحدود نقره ای ( با 9 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

939,000

2,760,660

5,239,620

9,915,840

چابک نامحدود طلایی ( با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه)

1,909,000

5,612,460

10,652,220

20,159,040

 

کیمیا 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

149,000

438,060

831,420

1,573,440

کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

179,000

526,260

998,820

1,890,240

کیمیا 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

239,000

702,660

1,333,620

2,523,840

کیمیا 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

289,000

849,660

-

-

کیمیا 10گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

409,000

-

-

-

کیمیا 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

639,000

-

-

-

کیمیا 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

829,000

-

-

-

کیمیا 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,309,000

-

-

-

کیمیا 60 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

1,631,700

-

-

کیمیا 180 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

-

3,906,000

-

کیمیا نامحدود برنزی  2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه

1,059,000

3,113,460

5,909,220

11,183,040

 کیمیا نامحدود نقره ای ( با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه)

1,619,000

4,759,860

9,034,020

17,096,640

 کیمیا نامحدود طلایی  ( با 25 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه )

3,419,000

10,051,860

19,078,020

36,104,640

 

کولاک 01 گیگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

169,000

496,860

943,020

1,784,640

کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

199,000

585,060

1,110,420

2,101,440

کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

249,000

732,060

1,389,420

2,629,440

کولاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

319,000

937,860

1,780,020

3,368,640

کولاک 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت  )

399,000

1,173,060

2,226,420

4,213,440

کولاک 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

849,000

-

-

-

کولاک 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,339,000

-

-

-

کولاک 90 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

2,260,860

-

-

کولاک 100 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,989,000

-

-

-

 کولاک 360 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

-

7,081,020

-

کولاک 360 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) - - -

8,087,904

کولاک نامحدود برنزی  4096 با امکان تبادل حداقل 162 گیگ درماه

1,909,000

5,612,460

10,652,220

20,159,040

کولاک نامحدود نقره ای ( با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 240 گیگ درماه)

2,799,000

8,229,060

15,618,420

29,557,440

کولاک نامحدود طلایی  ( با 36 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 360 گیگ درماه)

4,989,000

14,667,660

27,838,620

52,683,840

 

شهاب 01 گیگ در ماه  (5تا 8 صبح نیم بها)

190,000

558,600

1,060,200

2,006,400

شهاب 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

219,000

643,860

1,222,020

2,312,640

شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

279,000

820,260

1,556,820

2,946,240

 شهاب 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت  )

439,000

1,290,660

2,449,620

4,635,840

 شهاب 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

669,000

1,966,860

3,733,020

7,064,640

 شهاب 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

999,000

2,937,060

5,574,420

10,549,440

 شهاب 200 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

3,629,000

10,669,260

20,249,820

38,322,240

 

میزان هزینه حجم (ترافیک) اضافه :

میزان ترافیک  نیم گیگ 1G≤5 5<G≤10 10<G≤20 20<G≤40 G>40
قیمت هر گیگ 18,000 36,000 28,000 24,000 20,000 16,000

 

  • قیمت ها به ریال محاسبه شده است .
  • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
  • با توجه به اینکه  تعرفه نهایی سرویس ها از ترکیب قیمت پایه و قیمت پلکانی ترافیک، و کمتر از سقف تعرفه ها ، تدوین شده است.لذا موضوع افزودن حجم به ترافیک خریداری شده ، در داخل قیمتها لحاظ گردیده است.
  • به ازای هر IP ثابت ماهیانه 50.000 ریال محاسبه می گردد.
  • IP اختصاصی به صورت تک IP و یا 4، 8 و 16 تایی قابل ارائه می باشد.
  • دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
  • اسپلیتر را از قسمت Lineمانند شکل زیر به پریز تلفن وصل نمایید.
  • دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phoneاسپلیتر متصل کنید.
  • مودم خود را به خروجی Modemاسپلیتر متصل نمایید.
  • مودم را نیز با توجه به نوع آن (LANیا USB) به سیستم خود (پورت LANیا پورت USBسیستم ) وصل کنید.

یکی از ویژگی های مودم های ADSL،تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSLقادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند.
مودم های ADSL2، علاوه بر این،امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی(CVODSL DSL) » را فراهم می کند.
.
با استفاده از تکنیک CVODSLصوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا 4 خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL2ایجاد کند.

استفاده dsl  و انتقال داده به كمك سیم های تلفن یكی از آسان ترین راههای انتقال داده و دسترسی به شبكه جهانی است علاوه بر آن می توان به خدمات دیگری اعم از انتقال صوت ، انتقال تصویر ، ویدیو كنفرانس و تلویزیون اینترتی بهره جست .

نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL  خود استفاده می کنید و یا  Caller IDجدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL  خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phoneآن وصل نمائید.

توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phoneآن وصل نمائید.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic